Az adatbázis és a weboldal üzemeltetője a KézenFogva Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
e-mail: info@kezenfogva.hu
honlap: www.kezenfogva.hu

A keresett adatok az alábbiakban olvashatók:

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS

Joghely:A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törv. módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törv. 2-5.§-a, 11-20.§-a, és a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rend. A 348/2014. (XII. 29.) Korm. rend. a nyugellátások 2015. január havi emeléséről
Az ellátás típusa:Pénzbeli
Az ellátás jövedelmi helyzettől független.
Leírás:A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak egyike a ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS. Az ellátásra való jogosultság alapja a rehabilitációs hatóságnak a komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslata. A javaslattól függően a megváltozott munkaképességű személyek a) rehabilitációs ellátásban vagy b) rokkantsági ellátásban részesülhetnek amennyiben az egyéb jogosultsági feltétek is fennállnak ( lásd külön a Jogosultság feltétele részben). A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy a) rehabilitálható b) rehabilitációja nem javasolt. (Mindkét csoporton belül, további alcsoportok is szerepelnek a komplex minősítésben, az ellátás összege ettől is függ.) A rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra jogosult. A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, HA A REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT. ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSRA JOGOSULT TOVÁBBÁ AZ A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY IS AKI REHABILITÁLHATÓ, DE A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJKORHATÁR BETÖLTÉSÉIG HÁTRALEVŐ IDŐTARTAM AZ 5 ÉVET NEM HALADJA MEG. A rokkantsági ellátás összege függ a) a komplex minősítésben foglaltaktól, b) a havi átlajövedelem összegétől (a fogalmak meghatározását lásd a Megjegyzés részben) A fentiek figyelembevételével A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE: a) a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka, vagy b) a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka, vagy c) a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka, vagy d) a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka. A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁST A NYUGDÍJEMELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZERINT, AZZAL MEGEGYEZŐ ARÁNYBAN EMELNI KELL EMELNI. Az ellátás legkisebb összege: minimálbér 30%-a 27.900,- Ft/hó ( A 2015. január elsejét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított rokkantsági ellátás emelésének mértéke 2015. január 1-től 1,8%). FONTOS: A rokkantsági ellátás összegének méltányosságból történő emelésére nincs lehetőség! A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT AZ ALÁBBIAK SZERINT: A) vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven felhasználható Ellátottak utazási utalványa alapján évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult az a 65. életévét be nem töltött rokkantsági ellátásban részesülő személy a) aki 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű, b) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult. B) A kedvezményt a jogosulttal megosztva veheti igénybe fentiekben felsoroltak házastársa/élettársa, amennyiben az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték. C) A fentiekben felsorolt személyek a helyi közlekedésben nyugdíjasbérlet igénybevételére is jogosultak.
Az ellátásra jogosultak: Megváltozott munkaképességű személy, Egészségkárosodott személy
A jogosultság feltétele:A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁN BELÜL ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSRA JOGOSULT AZ A) AKINEK AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁG KOMPLEX MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN 60 SZÁZALÉKOS VAGY KISEBB MÉRTÉKŰ B) REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT (lásd a Leírás részt) ÉS C) AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL: a ) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át VAGY 10 éven belül legalább 2555 napon át VAGY 15 éven belül legalább 3650 napon át az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.). 5. §-a szerinti biztosított volt;, b) keresőtevékenységet nem végez és c) rendszeres pénzellátásban nem részesül. FONTOS! Az a) pontban foglaltak teljesülése nélkül is megállapítható a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, a) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy b) aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült. A BIZTOSÍTÁSI IDŐBE BE KELL SZÁMÍTANI a) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét, b) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét.
Folyósítás:A rokkantsági pénzbeli ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK NAPJÁTÓL, DE LEGKORÁBBAN A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁT MEGELŐZŐ HATODIK HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL ÁLLAPÍTHATÓ MEG. Amennyiben a rokkantsági ellátásra jogosult azon a napon, amelytől - fentiek szerint a rokkantsági ellátás megállapításra kerülne - rendszeres pénzellátásban részesül, az ellátás a rendszeres pénzellátás megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg. A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ a) kérte, b) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat c) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, d) keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, e) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, f) az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt. A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS AZ ELLÁTOTT HALÁLA ESETÉN A HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL MEGSZŰNIK. Ebben az esetben a fel nem vett pénzbeli ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.
Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak
Az igény benyújtásának formája:A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben A KÉRELMEZŐ LAKÓ- VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGKÉNT JÁR EL ELSŐ FOKON. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igénylésére szolgáló Adatlap letölthető a www.nrszh.kormany.hu Nyomtatványok oldaláról, vagy a megyei kormányhivatalok honlapjáról. illetve személyesen átvehetők az igénybenyújtás helyszínén vagy a kormányablakokban. FONTOS! Az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában az elutasítást követően tartós rosszabbodás következett be.
Megjegyzés:FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK (Jelen ellátás szempontjából) : HAVI ÁTLAGJÖVEDELEM: a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben (a továbbiakban: referencia-időszak) elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult ebben az időszakban, valamint a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel vagy egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, a minimálbér összege; ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a vizsgált időszakban vagy ennek egy részében táppénzben, baleseti táppénzben részesült, ha az számára kedvezőbb, a táppénzt, baleseti táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni; MINIMÁLBÉR: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § s) pont 1. alpontjában meghatározott minimálbér. ÖREGSÉGI NYUDÍJKORHATÁR ( a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. § (1) bekezdése szerint) a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév, d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév, f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév;
Jogorvoslat:Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A felebbezést az ellátást megállapító szervnél kell benyújtani. Másodfokú szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jár el.
Adatfrissítés dátuma: 2015.05.19.

HTML fájl generálva: 2015.06.19. 15:36


eXTReMe Tracker