Az adatbázis és a weboldal üzemeltetője a KézenFogva Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
e-mail: info@kezenfogva.hu
honlap: www.kezenfogva.hu

A keresett adatok az alábbiakban olvashatók:

Szociális ellátások - ÁPOLÁSI DÍJ - alapösszegű

Joghely:A szoc. igazgatásról és szoc. ellátásokról szóló 1993.évi III. törv. 40-42.§-ai, 44.§(1)bekezdés a)pontja, (2-3)bekezdése. A 63/2006.(III.27.) Korm. rend. 25-30.§-ai. Az ápolási díj 2014.évi alapösszegéről a 2013.évi CCXXX. törv. 57.§(7) bekezdése rend.
Az ellátás típusa:Pénzbeli
Az ellátás jövedelmi helyzettől független.
Leírás:A JÁRÁSI HIVATAL ÁPOLÁSI DIJAT ÁLLAPÍT MEG ANNAK A KÖZELI HOZZÁTARTÓZÓNAK, AKI SÚLYOSAN FOGYATÉKOS, vagy 18 ÉV ALATTI TARTÓS BETEG SZEMÉLY ÁPOLÁSÁT, GONDOZÁSÁT VÉGZI. Az áplási díj HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapöszeg (2014. évben 29.500 forint ) 100 %-a. AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI ÖSSZEGE A MÁS RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ JOGOSULT ESETÉN ( az együttfolyósítható ellátásokat lásd külön) a fenti összeg és a részére folyósított rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. FONTOS ! Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás összege után nyugdíjjárulékot ( vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíjat) fizet, mely az ellátás bruttó összegéből kerül levonásra. A saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett, de az ellátást folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését. A nyugdíjjárulék mértéke 2014. évben : 10 %. AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA SZOLGÁLATI IDŐRE JOGOSÍT.
Az ellátásra jogosultak: Tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, Súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő, Súlyosan fogyatékos személyt gondozó vagy eltartó közeli hozzátartozó
A jogosultság feltétele:JOGOSULT RÁ A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ ha állandó és tartós gondozásra szoruló a) súlyosan fogyatékos, vagy b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. ( A fogalom meghatározásokat lásd a Megjegyzés részben.) AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG TOVÁBBRA IS FENNÁLL, ÉS AZ ÁPOLÁSI DÍJ TOVÁBBRA IS TELJES ÖSSZEGBEN JÁR, HA AZ ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY RÉSZÉRE AZ ALÁBBI ELLÁTÁSOK VALAMELYIKÉRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT ÁLLAPÍTANAK MEG FELTÉVE, HOGY AZ ÁPOLÁSI DÍJAT AZ ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN TÖBB MINT 10 ÉVE FOLYÓSÍTJÁK: a) saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátás, b) korhatár előtti ellátás, c) szolgálati járandóság, d) balettművészeti életjáradék, e) átmeneti bányászjáradék, f) rokkantsági ellátás vagy g) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül. (Ez utóbbi csoportba azok a személyek tartoznak, akik 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesültek, és akik részére az ellátás 2012.január 1-től - a megszűnt ellátással azonos mértékű - rehabilitációs ellátásként került továbbfolyósítása. ) MEGÁLLAPÍTHATÓ AZ ÁPOLÁSI DÍJ AKKOR IS, HA AZ ÁPOLT: a) közoktatási intézményben tanul és az ott eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy b) napi 5 órát meg nem haladóan óvodai, vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, vagy c) felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy d) az óvoda, a közoktatási, illetve felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg. FONTOS: AZ ÁPOLÓ AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT NAPI 4 ÓRÁT MEG NEM HALADÓ IDŐTARTAMBAN KERESŐTEVÉKENYSÉGET FOLYTATHAT. OTTHON TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS ESETÉBEN AZ IDŐTARTAM NINCS BEHATÁROLVA. Az ápolási díjra való JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLATA: Az ellátásra való jogosultság feltételeit a jegyző kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ápolási díjat tovább kell folyósítani. NEM JOGOSULT AZ ÁPOLÁSI DÍJRA A HOZZÁTARTOZÓ, HA a) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a fentiekben részletezett esetben az ápolási díj folyósítása alatt megállapított ellátásokat, valamint a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett kereső tevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak, b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója ( a fentiekben felsorolt kivételekkel), c) keresőtevékenységett folytat és munkaideje - a napi 4 órát meghaladja, d ) ha az ápolt két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül. A FENTI JOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ OKOK BEKÖVETKEZÉSÉN TÚL MEG KELL SZÜNTETNI AZ ÁPOLÁSI DÍJAT HA: a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az ápolt személy meghal. AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYNEK A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN SEGÍTSÉG NYÚJTHATÓ, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.
Folyósítás:A megállapított ápolási díjat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. HA AZ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKÓHELYE AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT MEGVÁLTOZIK, a változást 15 napon belül be kell jelenteni. A változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az új lakóhelyen az ellátást kérelmezni kell. Ha az ápolási díjra való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll az új lakcím szerint illetékes járási hivatal az ápolási díjat a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják. ( Így az ellátás folyósításában a folytonossság megmarad!). AZ ÁPOLT SZEMÉLY HALÁLA ESETÉN AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁT a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (Az ápolási díj folyósításának megszűnése után - a korábban ápolási díjban részesülő személy - amennyiben elhelyezkedni nem tud - jogosult lehet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (1) bekezdésének g) pontja alapján aktív korúak ellátására, ha esetében a jogosultsági feltételek fennállnak. ( Lásd: Aktív korúak ellátásánál.) AZ ÁPOLÓ HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.
Az igény benyújtásának helye(i): Kormányablak, Az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal
Az igény benyújtásának formája:AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELMET A KÉRELMEZŐ LAKÓHELYE SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATALÁNÁL KELL BENYÚJTANI a 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet ( a továbbiakban végrehajtási rendelet ) 4. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL: a háziorvos a) a végrehajtási rendelet 5. számú melléklete szerinti igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. Szükség esetén csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének – a végrehajtási rendelet 6. számú melléklete szerinti - igazolását is.
Megjegyzés:FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK: HOZZÁTARTOZÓ (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont alapján ): a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér,az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa; SÚLYOSAN FOGYATÉKOS AZ A SZEMÉLY, akinek a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon LÁTÓKÉPESSÉGE teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes, b) HALLÁSVESZTESÉGE olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, c) ÉRTELMI AKADÁLYOZOTTSÁGA genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), d) MOZGÁSSZERVI KÁROSODÁSA, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes. A HÁZIORVOS AZ ( végrehajtási rendelet 5. számú melléklete szerinti) IGAZOLÁST AZ ALÁBB FELSOROLTAK ALAPJÁN ADJA KI: a) a rehabilitációs hatóság szakvéleménye, b) a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása, vagy c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás, illetve d) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye. AZ ÁPOLÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTÉSÉNEK MINŐSÜL HA: az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.
Jogorvoslat:A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS vagy TARTÓSAN BETEG 18 ÉV ALATTI SZEMÉLY ÁPOLÁSÁRA TEKINTETTEL JÁRÓ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI IGÉNY ELBÍRÁLÁSA JÁRÁSI HIVATALI hatáskör. A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A mádofokon eljáró hatóság: a szociális és gyámhivatal. Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával. A HÁZI ORVOS ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁS, és A HÁZIORVOS ÁLTAL KIÁLLÍTOTT SZAKVÉLEMÉNY FELÜLVIZSGÁLATÁT az ápolási díjat kérelmező személy és az ápolási díjat megállapító hatóság egyaránt kérheti. A háziorvos által kiállított igazolás felülvizsgálatát a járási hivatal népegészségügyi intézetének tisztiorvosa által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől, a szakvélemény felülvizsgálatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint módszertani feladatot ellátó szerv által kijelölt szakértőtől lehet kérni.
Adatfrissítés dátuma: 2014.09.05.

HTML fájl generálva: 2014.09.05. 14:12


eXTReMe Tracker