Felnőttképzési szolgáltatásaink

Előzetes tudásszint felmérés folyamata

A hallgatók előzetes tudásának és előfeltevéseinek óriási jelentősége van a képzés szempontjából. Annak ellenére, hogy az előzetes tudásszint mérés, mint felnőttképzési szolgáltatás választható eleme a képzési tevékenységnek - amelyet alapítványunk térítésmentesen nyújt a hallgatók számára – ezt a szolgáltatást beépítettük az összes képzésünkbe kétféleképpen. Lehetőség van arra, hogy a hallgatóknak előzetesen küldjük ki tudásszint-felmérő kérdőívet, melyet az oktatók részére továbbítunk, illetve ez történhet a csoportnyitó foglalkozáson az is. Ezen az indító tréningen az ismerkedésen, az elvárások tisztázásán túl, körbejárjuk a képzés fő tartalmi elemeit, és kiscsoportokban, indirekt formában feltárjuk az előismeretek és előfeltevéseket.

Az előzetesen megszerzett tudásmérés szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk a jelentkezők részére, melynek célja információszerzés az oktatók felé a hallgatók ismereteiről. A kreditpontot adó továbbképzések sajátossága, hogy a hiányzást minden esetben már az akkreditációs anyag beadásakor meghatározzuk. Ezt az óraszámot a résztvevők nem léphetik túl. Kötelező továbbképzések esetében tanórák alóli felmentés a tudásszint beszámításával sem adható.

Egyéb továbbképzések esetében az előzetes tudásszint beszámítására mindig az adott képzési programban meghatározott feltételekkel van lehetőség. A képzési programban meghatározásra kerül az is, hogy milyen mértékű felmentés adható a résztvevőnek. Az előzetes tudásszint-felmérések dokumentumait az adott képzés dokumentumaival együtt kezeljük. A felmérésekről nyilvántartást vezetünk.

 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A másik képzési szolgáltatás, amely szintén térítésmentes a „Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás”. Ez a szolgáltatás a telefonos ügyfélszolgálat keretein belül, ill. a módszertani igényfelmérő ívek segítségével történik.

A szolgáltatás igénybe vehető az ügyfélszolgálat rendje szerinti napokon.

A szakmai tájékoztatást végző felelős személy:

Orosz Andrea, képzési vezető

A szolgáltatás igénybevételében két fő csoportot különbözetünk meg.

Az egyik az egyéni igényekre épül. ennek módját személyes megbeszélés alkalmával történik, mely során a képzési vezető megismeri a partner végzettségét, előzetes tudását, megszerzett kompetenciáit, valamint a munkájában betöltött szerepét.

A másik csoport, amikor egy szervezet keresi meg Alapítványunkat, hogy milyen segítséget tudnánk nekik nyújtani a dolgozók fejlesztésére. Erre egy mintakérdőívet készítettünk, melyet kérésére rendelkezésre bocsájtunk. A felmérést megelőzi a kérdőív kitöltése. Ennek kitöltését, majd értékelést követően ad iránymutatást, segítséget, készít tervet a képzésekre Alapítványunk.

 

Ügyfélszolgálat rendje

Az ügyfélszolgálat működtetésének célja, hogy az érdeklődők információkhoz, jussanak, kapcsolatot vehessenek fel az Intézménnyel.

A képzési ügyfélszolgálat több szinten működik. A hallgatók kapcsolatot vehetnek fel az Intézménnyel a Kézenfogva Alapítvány titkárságán keresztül, de közvetlenül elérhetik az Oktatásszervezőt.

Alapvető ügyfélszolgálati feladatokat lát el a Kézenfogva Alapítvány titkársága is. A telefonos megkeresések szűrése a titkárság feladata. A titkárság felvilágosítást ad a képzések iránt érdeklődőknek és jelentkezőknek a képzési ütemterv alapján az aktuálisan meghirdetett képzésekről, ütemezésükről

 

A képzési ügyfélszolgálat rendelkezésre állása alatt a titkárság továbbirányítja az érdeklődőt az oktatásszervezőhöz. Az oktatásszervezőnél minden képzéssel kapcsolatos kérdésben felvilágosítást kaphatnak az érdeklődök, illetve a már képzésben részt vevő aktív hallgatók is kérdéseket tehetnek fel, illetve információval láthatják el az oktatásszervezőt.

 

A képzési ügyfélszolgálat rendje:

 

Cím

1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Telefonszám

Sebestyén Gabriella oktatásszervező

(+36 1) 215-5213, Fax: (+36 1) 217-8115

 

Elektronikus levelezési cím

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu

Weblap cím

www.kezenfogva.hu

Ügyfélszolgálat idő

hétfő

09.00 -16.00

kedd

09.00 -16.00

szerda

09.00 -16.00

csütörtök

09.00 -16.00

péntek

09.00 -13.00

 

A Kézenfogva Alapítvány titkárságának ügyfélszolgálati rendje:

 

Cím

1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Telefonszám

 (+36 1) 215-5213, Fax: (+36 1) 217-8115

 

Elektronikus levelezési cím

info@kezenfogva.hu

kezenfogva@kezenfogva.hu

 

Weblap cím

www.kezenfogva.hu

 

 

Ügyfélszolgálat idő

hétfő

09.00 -17.00

kedd

09.00 -17.00

szerda

09.00 -17.00

csütörtök

09.00 -17.00

péntek

09.00 -17.00

 

 

 

Panaszkezelés

A panaszkezelés célja a beérkező panaszok kellő körültekintéssel való fogadása, értékelése, és a megoldások megtalálása.

Elsősorban szóbeli ügyintézés útján történik a panaszkezelés, amely az oktatásszervező feladata. Amennyiben a szóbeli ügyintézés nem vezet eredményre, a panaszok benyújtása írásban, akár egyéni, akár több személyt érintő panaszról van szó, minden panasztevő aláírásával történik. A panaszt az oktatásszervezőnél kell benyújtani (panaszlap). A panaszt tevő /-k, visszakapja /-k a benyújtott dokumentum egy fénymásolt, az átvételt az oktatásszervező eredeti aláírásával igazoló példányát. Ezt követően az oktatásszervező panaszkezelési ülést hív össze, amelynek résztvevői a panaszos, illetve amennyiben nem ugyanaz a személy a csoport megbízott /-ak, valamint az oktatásszervező, a képzési vezető, a képző intézmény vezetője valamint a panasz által érintett oktatók.

Az oktatásszervező a panaszkezelési ülés előtt minden érintett számára kiküldi az írásban benyújtott panasz egy példányát. A panaszkezelési csoportülés célja a panasz minden érintett számára megnyugtató rendezése. Az ülést az oktatásszervező moderálja, és jegyzőkönyvet készít az elhangzottakról. A csoportülés eredményét jegyzőkönyvi záradékban rögzíti, amelyet minden résztvevő aláír. Amennyiben a panasz nem kezelhető saját hatáskörben, akkor a Képzési vezető az Ügyvezetőnek juttatja el a kitöltött Panaszlapot és tájékoztatja a kialakult helyzetről az addig felszínre került információk alapján.

Az Ügyvezető a Panaszlap és az érintettek meghallgatása után dönt a panasz jogosságáról és kezelésének módjáról. Amennyiben a panasz kezelése megkívánja a panaszos személyes meghallgatása is indokolttá válhat. Az ilyen esetekben Jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy példányát átadjuk a panaszosnak, további másik példányát pedig a Panaszlaphoz csatoljuk a dokumentáció részeként.

Abban az esetben, ha a korábbi panaszkezelési szintek megvalósulása és a meghozott intézkedés nem orvosolja a panaszt, és a panaszos bírósághoz fordul, az Ügyvezető haladéktalanul tájékoztatja az Alapítvány Felügyelő Bizottságát, továbbá a Bírósági szakaszba bevonja Alapítvány jogászát is.

A panaszok nyilvántartása, és a dokumentumok megőrzése

Az írásos panasz tényét,– bármelyik szinten is záruljon az le –, a Képzési vezető a Panasznyilvántartóban rögzíti. A panasz kezelésével összefüggésben keletkezett dokumentumokat iratgyűjtőben tárolja, és azt minden esetben a keletkezéstől számított 4 naptári évig megőrzi.

 

Szolgáltatások: