Adatkezelési szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatvédelmi tájékoztató célja: hogy a Kézenfogva Alapítvány honlapján látogatóit előzetesen tájékoztassa tevékenységéről. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Kézenfogva Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az érintettekkel hogy ki, mire, mikor, ho-gyan és milyen célból használhatja fel a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint tájékoz-tassa a látogatókat jogaikról és nyitva álló jogorvoslati lehetőségeikről. Ha az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását felkérést követően adja meg. Amennyiben regisztrál honlapunkon a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon tesszük lehetővé, mint annak megadását.
Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a szervezetünk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok kezelésének elveit Szervezetünk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 REN-DELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő vé-delméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) fekteti le.

A személyes adatok:

• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jog-szerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
• az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”);
• Ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak legyen, és csak a cé-lok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”);
• gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosnak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tu-dományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érin-tettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézke-dések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
• kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésé-vel, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („in-tegritás és bizalmas jelleg”).
• Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

Honlapunkon az Ön személyes adatait:

• az előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasznál-juk.
• egyes esetekben adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
• illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Szervezetünknek, vagy pedig har-madik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az Infotv. szabályozásához hasonló,
a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát nincs a szervezetünknek az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettsége 2018. május 25. napjától, Szervezetünk saját maga tartja nyilván az adatkezeléseit

Adatkezelő adatai:

Kézenfogva Alapítvány
Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 19.
Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-01-0004129
Adószáma: 18050495-2-43
Képviseli: Pordán Ákos
e-mail cím: kezenfogva@kezenfogva.hu
web: www.kezenfogva.hu
Szervezetünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk műkö-désével kapcsolatosan a fenti elérhetőségeken tájékoztatást kérhet.

Adatfeldolgozók igénybevétele:

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Szervezetünk a jelen Tájékoztatóban az alábbiakban nevesített Adatfel-dolgozókat veszi igénybe. Az kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogo-sultak.

Szervezetünk az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, és biztosítjuk honlapunkon az adatfeldolgozók körének változásával kapcsolatos tájékoztatást:
IT szolgáltatás:

• sysVol Informatikai és Szolgáltató Bt.
• 1215 Budapest, Ady Endre út 108. fszt. 1.
• +36 20 5716780
office@sysvol.hu

Tárhely szolgáltatás

• Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
• 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
• +36 1 450 3060
info@kifu.gov.hu

Adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

• E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
• 1106 Budapest, Fehér út 10.
• +36 30 5551100
info@ens.hu

Direkt marketing

• E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
• 1106 Budapest, Fehér út 10.
• +36 20 2220011
kapcsolat@webgalamb.hu

A Honlapunkon kezelt adatok:

1) HONLAP LÁTOGATÁSA

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, a szolgáltatása-ink minőségének ellenőrzése és javítása, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság méré-sére, statisztika készítése.
Az adatkezelés jogalapja: Szervezetünk jogos érdeke
Adatkezeléssel érintettek köre: A honlap látogatói
Az adatkezelés időtartama: Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően leg-feljebb 7 napig tárolja.
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

2) REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

Az adatkezelés célja: szolgáltatásaink magas színvonalú működésének biztosítása, minél szélesebb tájékoztatás nyújtása honlapunkon, értesítés szervezetünk tevékenységét érintő változásokról, karbantartásról.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezeléssel érintettek köre: A honlap látogatói
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Kezelt személyes adatok köre: A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):
• a felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév) cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
• születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
• e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése
• telefonszáma - nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvé-tel telefonon
• egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. lakhely, stb.
Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

3) HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés (hozzájárulás esetén). Hírekről, új akciókról, új ter-mékeinkről értesítés.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Kezelt személyes adatok köre:
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. A felhasználó önkéntes adatszolgál-tatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhe-tetlen):
• teljes név,
• születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
• e-mail cím
• egyéb, nem kötelezően megadandó adatok
Az adatkezelés időtartama: hírlevélről történő leiratkozásig
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

4) ADOMÁNYOZÁS

Adományozás céljával regisztráció (a jótékonysági program keretében regisztráció)

1. Az adatkezelés általános célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolása a jótékonysági projekt támogatását szolgálja, a honlapon megva-lósuló adományozást segíti elő. Ezáltal az alapítvány fogyatékos emberek munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő programjainak megvalósítását teszi lehetővé.

2. A kezelendő adatok meghatározása és az adatkezelés egyedi céljai:

Az adatkezelés célja: Az adományozó regisztrálása, vele kapcsolattartás. Az adatkezelés elősegíti a támogatók, mint tényleges adományozók hozzájárulását az alapítvány fogyatékos emberek munkaerőpiaci elhelyezkedé-sét segítő programjaihoz. A személyes adatok kezelésének a célja a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása és erre tekintettel ellenőrző és köszönő rendszerüzenetek küldése, (akár az OTP Mobil Kft. által biztosított és felelősségi körébe tartozó bankkártyás fizetéssel kapcsolatban) felmerült hibák esetén a zavarok mihamarabbi elhárításának elősegítése és erre tekintettel az Adományozó közvetlen megkeresése.
Személyes adataik kezeléséhez az adományozók önkéntes alapon járulnak hozzá, miután az Alapítvány tevé-kenységét megismerték.

Kezelt adatok:

Potenciális adományozók esetében: vezetéknév, keresztnév, arckép, e-mail cím, telefonszám, adományozás módja, (postai adományozás esetén levelezési cím), támogatás értéke, hozzájárul-e a neve feltűntetéséhez a honlapon.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

3. Az adatkezelés időtartama

Az Adományozó önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fenn-marad, amíg az Adományozó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
(korábbi adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-127947/2017)

4. Az adatok továbbítása

Adatkezelő az általa kezelt adatok közül a ballagó diákok vezetéknevét, keresztnevét és arcképét, valamint az adományozók esetében – az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulás esetén – azok vezetéknevét és ke-resztnevét közzéteszi a kezenfogvaballagunk.hu honlapon. Az Alapítvány ezzel ösztönöz más érdeklődőket is a jótékonysági programhoz való csatlakozásra.
A Bankkártyás adományozási lehetőséget választó adományozók alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhaszná-lók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Az adatok továbbításához való hozzájárulás a ballagó diákok, törvényes képviselőik, illetve az adományozók részéről minden esetben önkéntes jellegű.

5. Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül a jótékonysági programhoz csatlakozó regiszrálók előzetes tájékoztatására. Az adatok kizárólag ezután kerülnek nyilvántartásba.
Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez.

Hozzájárulás visszavonása:

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nél-kül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájá-rulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetésé-ről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adat-feldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

5) ÜGYINTÉZÉS, PANASZKEZELÉS

Az adatkezelés célja: A felhasználó kérdésére válaszadás, reklamáció, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség.
Kezelt személyes adatok köre:
• teljes név,
• e-mail cím
• telefonszám
• levelezési cím
• egyéb személyes üzenet
Az adatkezelés időtartama: 5 év
A honlapunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének.

Külső szolgáltatók:

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az Adatkezelő nem áll szerző-déses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgálta-táshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC
E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Milyen Cookie-kat (sütiket) használhatunk, és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosítá-sával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
Analytics Cookie
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön in-formatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fej-lesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonat-kozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelen-téseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérle-tekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Célzott vagy reklám cookie
Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfele-lő gombra történő kattintással adhat meg. Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásai-ról. Ha Ön megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következőképpen fognak működni:
• infórmációkat gyűjtenek arról, hogy Ön a weboldalainkon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így- adatokat rögzítenek Önről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat, segítenek beazonosítani Önt, amennyiben egy túlünk kapott e-mailre válaszol.
• korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok haté-konysága.
Harmadik féltől származó cookie
Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely né-hány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyá-sunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Munkamenet cookie
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak mű-ködéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie
Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honla-punkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

1. A személyes adatokat az érintett önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a honlapunkon a hírlevélre feliratkozás vagy a webshop szolgáltatás, a panaszkezelés, a Szolgáltatóval való kapcsolattartása során. Az érintett felelőssége, hogy adatai közlésekor ügyeljen arra, hogy a megadott adatai valódiak, helyesek és pontosak.
2. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy a Szolgáltató vélelmezi, hogy az érintett az ehhez szükséges meghatalmazással, hozzájárulással, felhatalmazással rendelkezik.
3. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával. A hozzájárulás visszavonásának végrehajtását 30 napos határidővel teljesíti a Szolgáltató, mint Adatkezelő, azonban a Szolgáltató, mint Adatkezelő felhívja a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet.
4. Az érintett által a Szolgáltató kezenfogva@kezenfogva.hu e-mail címére küldött e-mailek esetén, ha az érintett másként nem rendelkezik, a Szolgáltató, mint Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben Szolgáltató, mint Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, a Szolgáltató, mint Adatkezelő tárgybani e-mail kapcsán a jogos érdekének fennállásáig.
5. Jogszabályba ütköző személyes adat használata esetén vagy az érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult az érintett személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi jogsértésgyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
6. Abban az esetben, ha törvényszék vagy más hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a a személyes adat törlést az Szolgáltató, mint Adatkezelő végrehajtja.
7. A törvényszék, az ügyészség és más hatóságok (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rendvédelmi szervek, adóhatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a Szolgáltatót. Mely esetekben a Szolgáltató köteles az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
8. A Szolgáltató az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében a Szolgáltató jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ.

III. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG?

Az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Joga van:
• tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről;
• hozzáférést kérni az önről tárolt személyes adatokhoz;
• adatai helyesbítését kérni, amennyiben adatai helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek;
• személyes adatai törlését kérni, amennyiben nincs már rájuk szükség, vagy azok kezelése jogellenes;
• tiltakozni személyes adatainak marketingcélokra történő vagy a sajátos helyzetéhez kapcsolódó feldolgozása ellen;
• meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
• személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő elküldését kérni, amelyeket egy másik adatkezelőnek elküldhet („adathordozhatóság”);
• kérni, hogy az olyan, önre vonatkozó vagy önt jelentős mértékben érintő automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket természetes személyek hozzák meg, ne pusztán számítógépek. Ebben az esetben joga van a véleményét is kifejteni, és kifogást emelhet a döntés ellen. (GDPR III. fejezete)
A Szolgáltató, mint Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk működésével kapcsolatosan, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel ügyfélszolgálatunkon tájékoztatást kérhet.
Ügyfélszolgálatunk:
A Szolgáltató ügyfélszolgálatát a kezenfogva@kezenfogva.hu e-mail címen lehet elérni hétköznapokon (H-P) 9.00-17.00 óra között.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. Amennyiben a Szolgáltató megtagadja kérését, azt minden esetben köteles megindokolni.
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk a Szolgáltató által kezelt, vagy a szerződéses adatfeldolgozója által feldolgozott:
 személyes adatairól
 az adatok forrásáról
 az adatkezelés céljáról
 az adatkezelés jogalapjáról
 az adatkezelés időtartamáról, az időtartam meghatározására irányadó körülményekről, jogszabályokról
 az adatfeldolgozók nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről
 az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről.
A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg a Szolgáltató ebben az esetben a meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatai hibásak, hiányosak vagy pontatlanok, felkérheti a Szolgáltatót, mint adatkezelőt az adatok kijavítására. Ennek indokolatlan késedelem nélkül késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) eleget teszünk, vagy amennyiben nem, azt írásban megindokoljuk, hogy miért nem lehet kérésének eleget tenni.
Önnek joga van tiltakozni az adatai kezelése ellen, és felkérheti a Szolgáltatót, mint adatkezelőt az adatai törlésére.
A Szolgáltatónak az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatnia kell önt a tiltakozáshoz való jogáról.
Amennyiben a Szolgáltató az Ön hozzájárulása, vagy egy szerződés alapján kezeli a személyes adatait, kérheti a Szolgáltatót, hogy továbbítsa Önnek a személyes adatait. Azt is kérheti, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, hogy a személyes adatait közvetlenül egy másik vállalkozásnak továbbítsák, amelynek a szolgáltatásait használni szeretné.
Ön az olyan esetekben gyakorolhatja az adatkezelés korlátozására vonatkozó jogát, amikor nem világos, hogy szükséges-e az adatok törlése, és ha igen, mikor. Az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozásának kérésére:
• ha vitatja a személyes adatok pontosságát;
• ha nem akarja töröltetni az adatokat;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra adatkezelés céljából, de jogi okokból kifolyólag még nem törölhetők;
• ha az adatkezelés elleni tiltakozásával kapcsolatos döntés még nem született meg.
A „korlátozás” azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő köteles önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni.
Ön az adatkezelésről az illetékes törvényszék előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy az illetékes törvényszékhez fordulna panaszával – az együttműködés és az adatkezeléssel kapcsolatos probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Szolgáltatónkat.
Jelen tájékoztató és szervezetünk kommunikációs tevékenysége szempontjából irányadó jogszabályok és azok rövidítései:
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.)
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési szabályzatot szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról Önt jelen honlapon tájékoztatja.

Kelt: Budapest, 2018. május 24.

A teljes adatvédelmi szabályzat letölthető innen pdf formátumban.