Szociális szolgáltatások igénybevétele veszélyhelyzetben

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A fogyatékos személyek szociális ellátása

A fogyatékos személyek csoportja rendkívül heterogén – a szervi fogyatékosság, az intellektuális képességzavar, idegrendszeri fejlődési rendellenesség, halmozott fogyatékosságok, társuló betegségek – így az idősek mellett szintén a koronavírus kiemelt rizikó csoportját képviseli, így elengedhetetlen a prevenciós intézkedések betartása az ellátásukat végző szociális szolgáltatások esetében.

I. Szociális alapszolgáltatások (fogyatékos személyek ellátása területén)

Az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) útmutatót adott ki melyben iránymutatást ad a szociális alapszolgáltatások működéséről. Az útmutatóban foglaltak a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontjától, 2020. március 11. napjától a veszélyhelyzet visszavonásáig érvényesek.
Az EMMI útmutató alapján a Kézenfogva Alapítvány röviden összefoglalja, hogy a fogyatékos emberek és családjaik a szociális szolgáltatásokat milyen megváltozott feltételekkel vehetik igénybe, és milyen személyes támogatást kaphatnak. A jelen információs anyagban a tájékoztatás végén található hivatalos határozatok és útmutatók tartalmának a fogyatékos személyek ellátását érintő rendelkezéseit ismertetjük. (Az útmutató teljes hivatalos szövegének elérhetőségét lásd lent: Hivatalos határozatok és útmutatók alatt)
Minden ellátási forma esetében többek között szükséges:
• A szolgáltató a hozott intézkedésekről informálja az ellátottakat és a dolgozókat, a felmerülő kérdésekre adjon választ
• Minden alapszolgáltatás esetében szükséges az ellátottakkal való rendszeres telefonos kapcsolatfelvétel és helyzetükről, állapotukról való érdeklődés, valamint a szükséges segítségnyújtás felajánlása
• Az egyes alapszolgáltatások adminisztrációjának egyszerűsítéseként – higiéniai szempontok miatt – a napi igénybevételt igazoló ellátotti aláírás nem szükséges a veszélyhelyzet ideje alatt.
• Az alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti dokumentáció (szakvélemények, orvosi papírok, stb.) bekérésétől el lehet tekinteni, a jogosultság vizsgálatát (pl. gondozási szükséglet vizsgálata) nem kell elvégezni a veszélyhelyzet ideje alatt. (A veszélyhelyzet visszavonását követően – amennyiben az ellátott a továbbiakban is igényli az ellátást – a dokumentumokat be kell szerezni, és a jogosultság vizsgálatot le kell folytatni.

Nappali ellátás:

A fogyatékos személyek nappali intézményének működése és szolgáltatásnyújtás formája átalakult. A nappali intézmény épületében a vészhelyzet ideje alatt nem nyújtanak szolgáltatást.
A fogyatékos személyek ellátását a nappali ellátásban dolgozó munkatársak, az önálló életvitelük támogatása érdekében szükséges szolgáltatásokkal kell, hogy biztosítsák (pl. a nappali ellátás keretében biztosított étel kiszállítása, bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás.)

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgálat szállító szolgáltatása és a személyi segítség szolgálgatása igénybe vehető.
A szolgáltatáshoz használt gépjárművet és a segédeszközöket rendszeresen fertőtleníti a szolgáltató. A veszélyhelyzet időtartama alatt kerülni kell a csoportos szállításokat, ezzel csökkentve a fertőzésveszélyt!
A személyi segítést végző munkatárs: az igénybevevő ellátását megelőzően fertőtleníti a kezét, védőfelszerelést (pl. gumikesztyű) használ. A támogató szolgálat gépkocsija használható személyes gondoskodást végző személyek szállítására a tömegközlekedés használatából fakadó kockázatok minimalizálása érdekében.

Étkeztetés

A helyben fogyasztást és az étel elvitelének lehetőségét meg kell szüntetni. A napi egyszeri meleg étel biztosítását minden esetben kiszállítással kell megvalósítani, lehetőség szerint egyszer használatos edényekben. Többször használatos eszközök fertőtlenítéséről a szolgáltatónak kell gondoskodnia.

Házi segítségnyújtás

A szolgáltatást igénybevevő személyek körében fel kell mérni, hogy kik azok a személyek, akik természetes támogató környezettel nem rendelkeznek, ellátásuk kizárólag a szociális szolgáltatótól várható.
A gondozó mit tesz az igénybevevők védelme érdekében?
- A házi segítségnyújtás biztosítása során az igénybevevő ellátását megelőzően védőfelszerelés felvétele kötelező (pl. gumikesztyű) az országos tisztifőorvos által meghatározottak szerint.
- A munkafolyamatok elvégzését követően vegye le a védőruházatot, és fertőtlenítse a kezét az országos tisztifőorvos által meghatározottak szerint, továbbá naponta többször fertőtlenítse a használati tárgyait (pl. telefon, lakáskulcs).
- A gyógyszerkiváltás folyamata a veszélyhelyzet kihirdetése miatt egyszerűbbé vált. A patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg Társadalombiztosítási Adóazonosító Jelét (TAJ), és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.
A szolgáltató mit tesz az igénybevevők védelme érdekében?
- bevásárlás úgy szervezi, hogy minél kevesebb helyről kerüljön sor a beszerzésre, csökkentve ezzel az érintkezések számát.
- kockázatelemzést végez, a tekintetben, hogy mely tevékenységekre kell fokozottabb figyelmet fordítani
- az egészségügyi alapellátással történő elektronikus kapcsolattartást alakít ki
- biztosít fertőtlenítő szereket (hordozható kézfertőtlenítőszer, fertőtlenítő törlőkendő) és védőfelszerelést a gondozók számára

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az igénybevevő otthonában végzett tevékenységek vonatkozásában a házi segítségnyújtásra írottak irányadók.

II. Szociális szakosított ellátások (fogyatékos személyek ellátása területén)

Látogatási tilalom, kijárási tilalom, felvételi korlátozás

Az Országos Tisztifőorvos a 2020. március 8-án látogatási tilalom tárgyában kiadott, 13305/8/2020/EÜIG iktatószámú határozatának rendelkező részében elrendelt látogatási tilalmat a 13305-16/2020/EÜIG számon és az 13305-19/2020/EÜIG számú, látogatási tilalom tárgyban kiadott azonnal végrehajtható határozatával módosította és kiegészítette.
Az Országos Tisztifőorvos határozatai alapján a Kézenfogva Alapítvány röviden összefoglalja, hogy a fogyatékos emberek személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásai (bentlakásos ellátások) milyen megváltozott feltételekkel működnek. A jelen információs anyagban a tájékoztatás végén található hivatalos határozatok és útmutatók tartalmának a fogyatékos személyek ellátását érintő rendelkezéseit ismertetjük. (A határozatok teljes hiteles szövegének elérhetőségét lásd alább: Hivatalos határozatok és útmutatók alatt)
A rendelkezések értelmében a látogatási tilalom 2020. március 17-től kiterjed a Magyarország területén működő szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekre is.
Az Országos Tisztifőorvos határozatának alkalmazásában a szociális szakosított ellátás körébe tartoznak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (2) bekezdés a)-f) pontja szerinti intézmények:
- az ápolást, gondozást nyújtó intézmények,
- a rehabilitációs intézmény,
- a lakóotthon,
- az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
- a támogatott lakhatás.
A látogatási tilalom célja az ellátottak, a gyermekek védelme, megóvása a járványveszélytől. A látogatási tilalom kiterjed az intézmények működését ellenőrző hatóságokra (az egészségügyi ellenőrzések kivételével), az ellátottak szakértői vizsgálatát végző szakértőkre (pl. a komplex szükségletfelmérés elvégzése, fogyatékos személyek alapvizsgálata), a gondnokra, a gyámra, indokolt esetben a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójára, a fiatalkorú kirendelt védőjére és az ellátottjogi, valamint a gyermekjogi képviselőkre is.
A látogatási tilalom kiterjesztésével egyidejűleg az Országos Tisztifőorvos elrendelte az intézményekből való intézmény-elhagyási tilalmat. Az intézményt elhagyni kizárólag indokolt esetben (munkavégzés céljából, szükséges egészségügyi vizsgálat elvégzése érdekében) és különösen méltányolható helyzetben (közeli hozzátartozó halála esetén) az intézményvezető külön engedélyével lehetséges. Az intézmény-elhagyási tilalom célja szintén az ellátottak és a gyermekek egészségének védelme a járvány intézményekben történő terjedésének megakadályozásával. A szociális szakosított ellátást igénybevevők többsége életkorából vagy egészségi állapotából fakadóan a koronavírus kiemelt rizikó csoportját képviselik, így elengedhetetlen kiemelt védelmük.
Az intézmények az intézmény-elhagyási tilalom fenntartása érdekében kötelesek mindent megtenni, mindazonáltal kényszerítő eszközzel az ellátottak irányába nem rendelkeznek.
Az Országos Tisztifőorvos határozatában egyúttal – az éjjeli menedékhelyek kivételével – azonnali felvételi zárlatot rendelt el Magyarország összes szociális szakosított ellátást nyújtó intézményében.

III. Hivatalos határozatok és útmutatók:

Szociális Ágazati Portál (http://szocialisportal.hu/)

- EMMI útmutatója a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban (http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56...)
- Az Országos Tisztifőorvos a 2020. március 8-án látogatási tilalom tárgyában kiadott, 13305/8/2020/EÜIG iktatószámú határozat, a 13305-16/2020/EÜIG számon és az 13305-19/2020/EÜIG számú határozata (http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56...)
- Útmutató az Országos Tisztifőorvos határozatában foglaltak végrehajtásához (http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56...)

Egyéb információs forrás:

Önkormányzati Tudástár III. az Önkormányzati Hírlevél különszáma

Tájékoztatás a koronavírus terjedés megakadályozására vonatkozó intézkedésekről, eljárásrendről III.

ÚTMUTATÓ A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSÉRE A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKBAN része összefoglalja az alapszolgáltatásokat érintő rendelkezéseket.

https://www.kormany.hu/download/9/29/c1000/%C3%96nk%20H%C3%ADrlev%202020...

INTÉZKEDÉSI TERV AZ ÚJ KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDŐSZAKÁBAN AZ OTTHONUKBAN ÉLŐ FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÉS CSALÁDJAIK TÁMOGATÁSÁRA

Az Intézkedési terv célja az új koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály
megóvása a fertőződéstől, hiszen az a fogyatékos személyek esetében fokozottan súlyos, akár
végzetes következményekkel is járhat. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint 490 578 fő,
azaz a népesség 4,9 %-a vallotta magát fogyatékos személynek. Nemzetközi vizsgálatokra
épülő szakértői becslések ezzel szemben azt mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a él
valamilyen fogyatékossággal, a valós szám tehát hazánkban is inkább az 1 milliót közelítheti.
A Kormány nem hagy magára egyetlen fogyatékos személyt sem, és kiemelten gondoskodik
róluk. Megóvásuk módja az izoláció, az interakciók minimálisra szorítása, az új körülmények
között is biztonságos életkörülmények biztosítása, a korábbi kapcsolatok hiányát enyhítő
lépések megtétele. Ehhez azonban a társadalom többi tagjának segítségére is szükség van,
amelyhez központi szervezés, illetve koordináció indokolt.

Tekintettel arra, hogy idősek mellett a fogyatékos emberek is az új koronavírus általi
veszélyeztetett körbe tartoznak, javasolt:

  1. a fertőzésveszélyt jelentő személyes kapcsolatok minimálisra szorítása,
  2. az ezen megváltozott körülmények között is biztonságos életkörülmények biztosítása,
  3. ugyanakkor a közvetlen érintkezéssel nem járó társas kapcsolatok – amennyiben
  szükséges felügyelet, támogatás – biztosítása.

A fenti célok eléréséhez az alábbi feladatok megoldása elengedhetetlen.

  1. Feladat: fel kell mérni valamennyi önkormányzatnak, hogy a területén hány olyan
  fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy
  előállhat olyan helyzet, amikor támogatásra lehet szüksége, például a gondozó
  családtag betegsége, vagy karantén idején. A 70 év fölötti személyekkel kapcsolatban
  kijelölt egy (fő) koordinátor (a javaslatban a jegyző vagy körjegyző szerepel), továbbá
  a település lélekszámához igazodva a további kijelölt személyek feladatköre kerüljön
  kiegészítésre a fogyatékos személyekkel kapcsolatos információk gyűjtésével
  (például: a személyükre és az állapotukra vonatkozó adatok mellett, egyidejűleg
  mérjék fel azt is, hogy rendelkeznek-e megfelelő infokommunikációs eszközökkel). A
  felméréshez vegyék fel a kapcsolatot a területükön működő család és gyermekjóléti
  szolgálatok vezetőivel, a helyi érdekvédelmi szervezetekkel, a szociális étkeztetést,
  gondozást végző szervezetek vezetőivel, a területükön működő egészségügyi
  szolgáltatókkal, továbbá a felmérés elindításáról a helyben szokásos módon és az
  általa működtetett közösségi felületeken tegyen közzé felhívást. A hirdetményekben
  hívják fel a helyi lakosok figyelmét, hogy jelezzék amennyiben a környezetükben
  fogyatékos személyekről van tudomásuk.

Felelős: Belügyminisztérium és helyi önkormányzatok
Határidő: azonnal

  2. Feladat: a fogyatékos személyek és családjaik célzott megszólítása, az önkormányzati
  választókerületi képviselőkön, a helyi érdekvédelmi szervezeteken keresztül. A
  fogyatékos személyek és családjaik ösztönzése, hogy felvegyék a kapcsolatot a
  települési önkormányzattal. A megfelelő kommunikáció alkalmazása érdekében a
  helyi önkormányzatok kapjanak tájékoztatást a fogyatékos személyek érdekében
  működő civil szervezetek honlapjainak elérhetőségéről, továbbá a Nemzeti
  Szociálpolitikai és Fogyatékosságügyi Nonprofit Kft. honlapjának elérhetőségéről és a
  szervezet által működtetett Információs és Koordinációs Pontokról és a
  fogyatékosságügyi tanácsadók elérhetőségéről.

Felelős: helyi önkormányzatok, Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Miniszterelnöki Kabinetiroda, Belügyminisztérium
Határidő: folyamatos

  Az egyedül maradt fogyatékos személyek elemi szükségleteinek a kielégítése
  Kiemelten fontos a fogyatékos személyek elemi szükségleteinek kielégítését szolgáló
  áruk, szolgáltatások, így különösen megfelelő élelmezésük, étkeztetésük, tiszta
  rendezett környezetük, ruházatuk biztosítása, bevásárlásaik intézése, a fertőződést
  megakadályozó higiénés eszközök biztosítása, a higiénés szabályok megismertetése.
  Kiemelten fontos továbbá – amennyiben szükséges – a folyamatos
  gyógyszerellátottság biztosítása.
  3. Feladat: Az idősek támogatása érdekében elkészült Intézkedési Tervben az önkéntesek
  toborzására szolgáló honlapon, legyen lehetőség a fogyatékos személyek ellátásához
  önkéntesek toborzására is.

Felelős: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: 2020. március 31.

  4. Feladat: A fogyatékos személyek által is értelmezhető kommunikáció érdekében a
  Belügyminisztérium által működtetett www.koronavirus.gov.hu honlapról legyenek
  elérhetőek a fogyatékos személyek érdekében működő érdekvédelmi szervezetek
  honlapjai, tájékoztató anyagai. A kapcsolódó zöldszámokon és a megadott e-mail
  címen elérhető call center munkatársai kapjanak tájékoztatást arról, hogy amennyiben
  speciális fogyatékosságügyi kérdés érkezik hozzájuk, keressék a kijelölt személyeket.
  Ezek lehetnek például az Nemzeti Szociálpolitikai és Fogyatékosságügyi Közhasznú
  Nonprofit Kft. által működtetett Információs és Koordinációs Pontokon dolgozó
  fogyatékosságügyi tanácsadók.

Felelős: Belügyminisztérium, EMMI, Miniszterelnöki Kabinetiroda
Határidő: 2020. március 31.

  5. Feladat: helyi rádiók, televíziók, lapok felhasználása a folyamatos lokális szintű
  tájékoztatásban. Az önkormányzat sajtóügyekért felelős munkatársa tartson
  kapcsolatot a helyi tájékoztatási eszközök (rádiók, televíziók) szerkesztőivel, hogy a
  legfrissebb helyi járványügyi hírek mellett a javasolt megelőzési intézkedésekről is
  folyamatosan hírt adjanak, emellett figyelje a fogyatékosságügyi érdekvédelmi
  szervezetek által működtetett honlapokat, annak érdekében, hogy a fogyatékos
  emberek által használt kommunikációs eszközökön is elérhetőek legyenek a releváns
  információk.

Felelős: helyi önkormányzatok
Határidő: folyamatos

  6. Feladat: a fiatalok ösztönzése kommunikációs csatornákon keresztül a fogyatékos
  emberekkel való (egészségügyileg biztonságos) aktív kapcsolattartásra.

Felelős: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: folyamatos

  7. A közszolgáltatásokhoz – személyes részvétel nélküli – hozzáférés biztosítása
  Az elmúlt időszak jelentős fejlesztései egyre inkább teret engedtek a digitalizáció és
  modern infokommunikációs eszközök alkalmazásával a távszolgáltatások,
  teleszolgáltatások nyújtásának, így pl. e-health, az e-recept alkalmazásának a
  bevezetésével, kiváltásának a könnyítésével. A személyes találkozások elkerülése és a
  fenti típusú szolgáltatásokhoz való – a lehető legtöbb csatornán keresztüli – hozzáférés
  biztosítása érdekében, át kell tekinteni a rendelkezésre álló lehetőségeket, és törekedni
  kell arra, hogy azon fogyatékos személyek, akik nem rendelkeznek a
  fogyatékosságukhoz igazodó, megfelelő infokommunikációs eszközökkel megfelelő
  eszközökhöz juthassanak. Ezzel megteremtve a lehetőségét az egészségügyi és
  szociális ellátás során újabb szolgáltatási profilok alkalmazásának, így pl. a videó
  konzultációnak.

Felelős: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Belügyminisztérium, helyi önkormányzatok
Határidő: folyamatos

  8. Feladat: A fogyatékos személyek és családjaik számára ingyenes WIFI hálózat
  biztosítása, és a rendelkezésükre álló modern infokommunikációs eszközökre (pl.
  mobil telefon, tablet, iPad, okos óra) megfelelő applikációk (pl. EFOP 1.1.5-17. „A
  fogyatékossággal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás
  kialakítása” című pályázati program keretében az érdekvédelmi szervezetek által
  kifejlesztett applikációk) telepítése, ezen eszközök alkalmazásának a betanítása.

Felelős: Innovációs és Technológiai Minisztérium, helyi önkormányzatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

  9. Feladat: Az átmenetileg bezárt állami intézmények munkatársainak, illetve a
  nélkülözhető munkakört betöltő állami alkalmazottaknak (gépkocsivezetők), valamint
  az átmenetileg bezárt önkormányzati intézmények (bölcsődék, óvodák) dolgozóinak
  bevonása a fogyatékos személyekkel kapcsolatos feladatok megvalósításába, a
  munkajogi szabályok betartásával.

Felelős: kormányhivatalok és önkormányzatok
Határidő: azonnal

Budapest, 2020. március 23.
Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter

Forrás: Önkormányzati Tudástár IV.
Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 6. szám