Felnőttképzési szolgáltatásaink

Előzetes tudásszint felmérés folyamata

A hallgatók előzetes tudásának és előfeltevéseinek óriási jelentősége van a képzés szempontjából. Annak ellenére, hogy az előzetes tudásszint mérés, mint felnőttképzési szolgáltatás választható eleme a képzési tevékenységnek - amelyet alapítványunk térítésmentesen nyújt a hallgatók számára – ezt a szolgáltatást beépítettük az összes képzésünkbe kétféleképpen. Lehetőség van arra, hogy a hallgatóknak előzetesen küldjük ki tudásszint-felmérő kérdőívet, melyet az oktatók részére továbbítunk, illetve ez történhet a csoportnyitó foglalkozáson az is. Ezen az indító tréningen az ismerkedésen, az elvárások tisztázásán túl, körbejárjuk a képzés fő tartalmi elemeit, és kiscsoportokban, indirekt formában feltárjuk az előismeretek és előfeltevéseket.
Az előzetesen megszerzett tudásmérés szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk a jelentkezők részére, melynek célja információszerzés az oktatók felé a hallgatók ismereteiről. A kreditpontot adó továbbképzések sajátossága, hogy a hiányzást minden esetben már az akkreditációs anyag beadásakor meghatározzuk. Ezt az óraszámot a résztvevők nem léphetik túl. Kötelező továbbképzések esetében tanórák alóli felmentés a tudásszint beszámításával sem adható.
Egyéb továbbképzések esetében az előzetes tudásszint beszámítására mindig az adott képzési programban meghatározott feltételekkel van lehetőség. A képzési programban meghatározásra kerül az is, hogy milyen mértékű felmentés adható a résztvevőnek. Az előzetes tudásszint-felmérések dokumentumait az adott képzés dokumentumaival együtt kezeljük. A felmérésekről nyilvántartást vezetünk.

 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A másik képzési szolgáltatás, amely szintén térítésmentes a „Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás”. Ez a szolgáltatás a telefonos ügyfélszolgálat keretein belül, ill. a módszertani igényfelmérő ívek segítségével történik.
A szolgáltatás igénybe vehető az ügyfélszolgálat rendje szerinti napokon.
A szakmai tájékoztatást végző felelős személy:
Kovács Éva, képzési vezető.
A szolgáltatás igénybevételében két fő csoportot különbözetünk meg.
Az egyik az egyéni igényekre épül. Ennek módja személyes megbeszélés alkalmával történik, amely során a képzési vezető megismeri a partner végzettségét, előzetes tudását, megszerzett kompetenciáit, valamint a munkájában betöltött szerepét.
A másik csoport, amikor egy szervezet keresi meg Alapítványunkat, hogy milyen segítséget tudnánk nekik nyújtani a dolgozók fejlesztésére. Erre egy mintakérdőívet készítettünk, melyet kérésére rendelkezésre bocsájtunk. A felmérést megelőzi a kérdőív kitöltése. Ennek kitöltése, értékelése után adunk iránymutatást, segítséget, majd ezt követően készítünk képzési tervet.

 

Ügyfélszolgálat rendje

Az ügyfélszolgálat működtetésének célja, hogy az érdeklődők információkhoz, jussanak, kapcsolatot vehessenek fel az Intézménnyel.
A képzési ügyfélszolgálat több szinten működik. A hallgatók kapcsolatot vehetnek fel az Intézménnyel a Kézenfogva Alapítvány titkárságán keresztül, de közvetlenül elérhetik az Oktatásszervezőt.
Alapvető ügyfélszolgálati feladatokat lát el a Kézenfogva Alapítvány titkársága is. A telefonos megkeresések szűrése a titkárság feladata. A titkárság felvilágosítást ad a képzések iránt érdeklődőknek és jelentkezőknek a képzési ütemterv alapján az aktuálisan meghirdetett képzésekről, ütemezésükről

A képzési ügyfélszolgálat rendelkezésre állása alatt a titkárság továbbirányítja az érdeklődőt az oktatásszervezőhöz. Az oktatásszervezőnél minden képzéssel kapcsolatos kérdésben felvilágosítást kaphatnak az érdeklődök, illetve a már képzésben részt vevő aktív hallgatók is kérdéseket tehetnek fel, illetve információval láthatják el az oktatásszervezőt.

 

A képzési ügyfélszolgálat rendje:

 

Cím

1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Telefonszám

Sebestyén Gabriella oktatásszervező

(+36 1) 215-5213, Fax: (+36 1) 217-8115

 

Elektronikus levelezési cím

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu

Weblap cím

www.kezenfogva.hu

Ügyfélszolgálat idő

hétfő

09.00 -16.00

kedd

09.00 -16.00

szerda

09.00 -16.00

csütörtök

09.00 -16.00

péntek

09.00 -13.00

 

A Kézenfogva Alapítvány titkárságának ügyfélszolgálati rendje:

 

Cím

1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Telefonszám

 (+36 1) 215-5213, Fax: (+36 1) 217-8115

 

Elektronikus levelezési cím

info@kezenfogva.hu

kezenfogva@kezenfogva.hu

 

Weblap cím

www.kezenfogva.hu

 

 

Ügyfélszolgálat idő

hétfő

09.00 -17.00

kedd

09.00 -17.00

szerda

09.00 -17.00

csütörtök

09.00 -17.00

péntek

09.00 -17.00

 

 

 

Panaszkezelés

A panaszkezelés célja a beérkező panaszok kellő körültekintéssel való fogadása, értékelése, és a megoldások megtalálása.
Elsősorban szóbeli ügyintézés útján történik a panaszkezelés, amely az oktatásszervező feladata. Amennyiben a szóbeli ügyintézés nem vezet eredményre, a panaszok benyújtása írásban, akár egyéni, akár több személyt érintő panaszról van szó, minden panasztevő aláírásával történik. A panaszt az oktatásszervezőnél kell benyújtani (panaszlap). A panaszt tevő /-k, visszakapja /-k a benyújtott dokumentum egy fénymásolt, az átvételt az oktatásszervező eredeti aláírásával igazoló példányát. Ezt követően az oktatásszervező panaszkezelési ülést hív össze, amelynek résztvevői a panaszos, illetve amennyiben nem ugyanaz a személy a csoport megbízott /-ak, valamint az oktatásszervező, a képzési vezető, a képző intézmény vezetője valamint a panasz által érintett oktatók.
Az oktatásszervező a panaszkezelési ülés előtt minden érintett számára kiküldi az írásban benyújtott panasz egy példányát. A panaszkezelési csoportülés célja a panasz minden érintett számára megnyugtató rendezése. Az ülést az oktatásszervező moderálja, és jegyzőkönyvet készít az elhangzottakról. A csoportülés eredményét jegyzőkönyvi záradékban rögzíti, amelyet minden résztvevő aláír. Amennyiben a panasz nem kezelhető saját hatáskörben, akkor a Képzési vezető az Ügyvezetőnek juttatja el a kitöltött Panaszlapot és tájékoztatja a kialakult helyzetről az addig felszínre került információk alapján.
Az Ügyvezető a Panaszlap és az érintettek meghallgatása után dönt a panasz jogosságáról és kezelésének módjáról. Amennyiben a panasz kezelése megkívánja a panaszos személyes meghallgatása is indokolttá válhat. Az ilyen esetekben Jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy példányát átadjuk a panaszosnak, további másik példányát pedig a Panaszlaphoz csatoljuk a dokumentáció részeként.
Abban az esetben, ha a korábbi panaszkezelési szintek megvalósulása és a meghozott intézkedés nem orvosolja a panaszt, és a panaszos bírósághoz fordul, az Ügyvezető haladéktalanul tájékoztatja az Alapítvány Felügyelő Bizottságát, továbbá a Bírósági szakaszba bevonja Alapítvány jogászát is.

A panaszok nyilvántartása, és a dokumentumok megőrzése

Az írásos panasz tényét,– bármelyik szinten is záruljon az le –, a Képzési vezető a Panasznyilvántartóban rögzíti. A panasz kezelésével összefüggésben keletkezett dokumentumokat iratgyűjtőben tárolja, és azt minden esetben a keletkezéstől számított 4 naptári évig megőrzi.