Általános jogszabályok

1. A szociális szolgáltatásokra vonatkozó jogi szabályok

1.1. Általános szabályok
1.1.1. 1999. évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről
1.1.2. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1.1.3. 2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról

1.2. A szociális szolgáltatások működésének engedélyezése
1.2.1. 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről

1.3. A normatív finanszírozás feltételei
1.3.1 2008. évi CII. Törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről

1.4. A szociális intézmények szakmai feladatai és működésük feltételei
1.4.1. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

1.5. Az ellátások igénybevételének feltételei
1.5.1. 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

1.6. A térítési díj
1.6.1. 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

1.7. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzése
1.7.1. 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről
1.7.2. 31/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről, továbbá az ideiglenes működési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól

1.8. A szociális intézményben foglalkoztatottak jogviszonya
1.8.1. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1.8.2. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

1.9. Nyilvántartás
1.9.1. 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
1.9.2. 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

1.10. Az ellátottak állapotának felülvizsgálatáról
1.10.1. 1/2000. (X. 18.) SzCsM rendelet a fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról

2. Önkormányzati hatáskörök
2.1. 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

3. A közigazgatási hatósági eljárás
3.1. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

4. A fogyatékosok jogai, jogérvényesítés
4.1. 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
4.2. 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról
4.3. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
4.4. 1/2004. (I. 5.) ESzCsM rendelet a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről

5. A szociális intézményen belül az ellátottak foglalkoztatása: www.dolgoz6ok.hu

Forrás:
www.magyarorszag.hu
net.jogtar.hu