Az adatbázis és a weboldal üzemeltetője a KézenFogva Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
e-mail: info@kezenfogva.hu
honlap: www.kezenfogva.hu

A keresett adatok az alábbiakban olvashatók:

Szociális szakosított ellátások - TÁMOGATOTT LAKHATÁS

Joghely:1993.évi III. törvény 75. §-a, 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 25. § (1)-(3) bek. 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. - 110/I. §-ai.
Az ellátás típusa:Személyes gondoskodást nyújtó ellátás
Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.
Leírás:A TÁMOGATOTT LAKHATÁS AZ ELLÁTOTT ÉLETKORÁNAK, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÉS ÖNELLÁTÁSI KÉPESSÉGÉNEK MEGFELELŐEN AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT BIZTOSÍTJA : a) lakhatást b) önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó esetvitelt, c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén az étkezést, az ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. A LAKHATÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTHATÓ: a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében. A TÁMOGATOTT LAKHATÁSBAN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉST HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT (IDŐSZAKOS/ÁTMENETI) IDŐTARTAMBAN IS LEHET BIZTOSÍTANI. A támogatott lakhatás SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJA a lakhatási költségekből (lakhatási költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért fizetendő díjak együttes összege értendő) és a komplex szükségletfelmérés alapján igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze.
Az ellátásra jogosultak: Súlyosan fogyatékos személy, Fogyatékos személy, Pszichiátriai beteg személy, Szenvedélybeteg személy, Hajléktalan személy
A jogosultság feltétele:A támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható, amelyet az igénybevevő szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legalább évente egyszer meg kell ismételni. A komplex szükségletfelmérés az alábbi szempontok figyelembevételével történik : a) az egyén igényei és elvárásai a mindennapi életvezetésének támogatásával kapcsolatban, b) az egyén által megfogalmazott rövid- és hosszú távú célok, c) az életkor- és fogyatékosság-specifikus igények, d) családi állapot, természetes és professzionális támogató környezet, e) képzettség, munkatapasztalat, f) jövedelmi, vagyoni helyzet ( az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben), g) speciális szükségletek a lakhatás fizikai környezetét illetően, kommunikációs szükségletek, h) az élet mely területén szükséges a támogatás és milyen mértékben, i) speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó szükségletek j) a támogatási szükséglet időszakossága vagy folyamatossága, k) folyamatosan nyújtott – általános és speciális – szociális munka esetében annak intenzitása, gyakorisága, valamint az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzájutás megszervezésének igénye), l) az egyén együttműködési szándékának felmérése.
Az igény benyújtásának helye(i): A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény
Az igény benyújtásának formája:
Megjegyzés: A szolgáltatás során biztosítani kell a) a lakóhelyi és a munkahelyi feladatok, valamint a szabadidő eltöltésének szétválasztását, b) a foglalkoztatást (abban az esetben, ha - a komplex szükségletfelmérés eredményének megfelelő - foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll), c) a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas kapcsolatok fenntartásában, d) a lehetőséget az ellátást igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához, e) az ellátást igénybevevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését, ide értve az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, programokhoz való hozzáférést.
Jogorvoslat: Amennyiben az ellátást igénybevevő a Jogosultság feltételeinél részletezett komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni. A megismételt felmérés elvégzésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az intézményvezető olyan (megfelelő képzettséggel rendelkező) munkatársat jelöl ki, aki nem vett részt az ellátást igénybevevő komplex szükségletfelmérésében.
Adatfrissítés dátuma: 2014.02.18.

HTML fájl generálva: 2014.09.05. 14:12


eXTReMe Tracker