Az adatbázis és a weboldal üzemeltetője a KézenFogva Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
e-mail: info@kezenfogva.hu
honlap: www.kezenfogva.hu

A keresett adatok az alábbiakban olvashatók:

Szociális ellátások - aktív korúak ellátása - RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY - 2015.03.01-től az ellátás már nem állapítható meg.

Joghely:Az 1993.évi III. törvény 33-34.§-ai, 37-37/B. §-ai, 134. §, 134/B. §, valamint a 63/20006. (III.27.) Korm. rendelet 1-13. §-a, 15-17/B. §-ai, 18. §-a.
Az ellátás típusa:Pénzbeli
Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.
Leírás:Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Aktív korúak ellátása lehet: a) RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás. A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY HAVI ÖSSZEGE: a) JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ EGYEDÜLÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015-ben 28.500 Ft) 90 %-a, jelenleg 25.650 Ft, b) JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a rendszeres szociális segély fenti összegének és a jogosult jövedelmének a különbözete, c) CSALÁDBAN ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete. ( A pontos fogalom meghatározásokat lásd a Megjegyzés rovatban.) A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY LEGMAGASABB ÖSSZEGE 2015 január 1-jétől : a) 46.662 Ft, b) 23.862 Ft, abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg az alábbiak szerint: AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG CSAK EGY SZEMÉLY JOGOSULT AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG CSAK EGY SZEMÉLY JOGOSULT. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. FONTOS VÁLTOZÁS! A 2014. ÉVI XCIX. TÖRVÉNY 2015.03.01-TŐL HATÁLYOS 72§-73. § -AI SZERINT A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KIKERÜL A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KÖRÉBŐL. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK 2015. FEBRUÁR 28-ÁIG A 2015. MÁRCIUS 1-JÉN HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK SZERINT FELÜL KELL VIZSGÁLNI AZON SZEMÉLY AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT, AKINEK A RÉSZÉRE 2015. MÁRCIUS 1-JÉT MEGELŐZŐ KEZDŐ IDŐPONTTAL RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRE VALÓ JOGOSULTSÁG KERÜLT MEGÁLLAPÍTÁSRA. A FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEKÉNT AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉN HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK SZERINTI ELLÁTÁST – HA AZ EGYÉB JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK FENNÁLLNAK – 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL KELL MEGÁLLAPÍTANI AZ ALÁBBIAK SZERINT: a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény(Szt) 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés a) pontja és c) pontja szerinti személy ( egészségkárosodott, valamint a 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő rendszeres szociális segélyben részesülő személy) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesz jogosult 2015.03.01-től; b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy ( a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő, rendszeres szociális segélyben részesülő személy) – feltéve, hogy a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalja – foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesz jogosult 2015.03.01-től; c) ha a felülvizsgálattal érintett, az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személy ( az önkormányzat helyi rendeletében foglalt feltételeknek megfeleő, rendszeres szociális segélyben részesülő személy) a felülvizsgálat során arról nyilatkozik, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést vállalja, számára 2015. március 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell megállapítani. AMENNYIBEN AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZATRA KÖTELEZETT SZEMÉLY A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK SZÁMÁRA ELŐÍRT EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLALJA, AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓJOGOSULTSÁGÁT 2015.02.28. NAPJÁVAL MEGKELL SZÜNTETNI.
Az ellátásra jogosultak: Hátrányos munkaerőpiaci helyzetű személyek
A jogosultság feltétele:AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA, EZEN BELÜL RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRE JOGOSULT AZ A SZEMÉLY AKI AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL ( három jogosultsági csoportba foglalva a szerkesztő által) : I ) AKI EGÉSZSÉGKÁROSODOTT ( a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket,vagy b) vakok személyi járadékában illetve fogyatékossági támogatásban részesül ) ÉS jövedelme, illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át. Ez az összeg 2015-ben 25.650 Ft. II.) AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMA - a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül - LEJÁRT, VAGY AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁT KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA MIATT (a folyósítási idő lejártát megelőzően) SZÜNTETTÉK MEG, ( és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot ) ÉS jövedelme, illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át ÉS a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek megfelel (pl. családi körülményeire, egészségi, vagy mentális állapotára tekintettel) III.) AKI KÉRELME BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ KÉT ÉVBEN AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERVVEL LEGALÁBB EGY ÉV IDŐTARTAMIG EGYÜTTMŰKÖDÖTT, VAGY AKINEK ESETÉBEN AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT REMDSZERES PÉNZELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSA - a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül - MEGSZŰNT ( az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, illetve az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás.) ÉS KÖZVETLENÜL A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERVVEL LEGALÁBB HÁROM HÓNAPIG EGYÜTTMŰKÖDÖTT ÉS jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre utó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át ÉS a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek megfelel ( pl. családi körülményeire, egészségi, vagy mentális állapotára tekintettel). A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY FOLYÓSÍTÁSÁNAK TOVÁBBI FELTÉTELE - AZ I. ) PONTBAN EMLÍTETT JOGOSULTSÁGI CSOPORTOT (EGÉSZSÉGKÁROSODOTTAK) KIVÉVE - a települési onkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel történő együttműködés, melynek fontos része a beilleszkedést segítő programban való részvétel. A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az együttműködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEKÉNT ELŐÍRHATJA, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGA ANNAK A SZEMÉLYNEK, AKI a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, b) az 1993. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és - a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve - tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, f) katonai szolgálatot teljesít, g) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy h) az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül vagy i) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, j) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül. MEG KELL SZÜNTETNI AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT ANNAK A SZEMÉLYNEK ( a fentiekben az a)-g) és i) pontban felsoroltakon túl), a) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, b) aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 91. napjától, c) akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította, d) aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.
Folyósítás:HA AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT MEGVÁLTOZIK, és - bejelentési kötelezettségének eleget téve - a változást 15 napon belül bejelenti, a változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az új lakcímen az ellátást kérelmezni kell. Ha a kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják, és a jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll, akkor az új lakcím szerint illetékes jegyző az ellátást a lakcímváltozást követő hónap első napjáról folyósítja. ( Így a folyósításban a folytonossság megmarad!) HA AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ LEGKISEBB ÖSSZEGE VÁLTOZIK (2015. január 1-én nem változott), akkor a rendszeres szociális segély összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontjára visszamenőlegesen, b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontját követő harmadik hónap első napjától kell folyósítani. A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRE JOGOSULT HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY FOLYÓSÍTÁSA SZÜNETEL : ha a jogosult ) keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 90 napjában, b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt. EGY HÓNAPRA FEL KELL FÜGGESZTENI A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY FOLYÓSÍTÁSÁT, ha az ellátásra jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget. A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁJÁBAN IS NYÚJTHATÓ AZ ALÁBBIAK SZERINT: a) a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben előírhatja, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani. b) a fentieken túl, abban az esetben, ha a családban védelembe vett gyermek (részletesen lásd a Megjegyzés részben) él, a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásáról dönthet, ennek eljárási szabályait és a természetbeni juttatás formáit rendeletében szabályoznia kell úgy, hogy védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben. TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS LEHET: az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala
Az igény benyújtásának formája:AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA IRÁNTI KÉRELMET a LAKCÍM szerint illetékes települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán, irodáján lehet igényelni a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon, mely az igénylés helyén szerezhető be. A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A JÖVEDELEM IGAZOLÁSÁN KÍVŰL : a) a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, b) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan az alábbi igazolások: ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat. EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLY ESETÉBEN a fentieken túlmenően a kérelem elbírálásához szükséges a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (szakértői bizottságnak) az érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról, vagy az egészségi állapot minősítéséről vagy b) a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül. FONTOS: amennyiben az egészségkárosodott személy a kérelméhez a fentemlített szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt nem csatolta, a hatóság a szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi a szakértői bizottságot. NEM EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLY ESETÉBEN ( A jogosultság feltételeinél az II.) illetve a III.) jogosultsági csoportban felsorolt személyek tartoznak ide) esetén szükséges még a MUNKAÜGYI KÖZPONT IGAZOLÁSA az álláskeresési támogatás folyósítása időtartamának lejártáról, illetve arról, hogy álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, vagy a megelőző együttműködés teljesítéséről. Amennyiben az igénylő "A jogosultság feltételei" részben felsorolt rendszeres pénzellátás megszűnése után igényli a támogatást, szükséges még AZ ELLÁTÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT. Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem biztosított, A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ GYERMEK ESETÉN CSATOLNI KELL AZ INTÉZMÉNY IGAZOLÁSÁT ARRÓL, HOGY A GYERMEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT NEM TUDJA BIZTOSÍTANI, egyéb esetben a jegyző hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezésének lehetőségét. ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS KIMERÍTÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL BENYÚJTOTT KÉRELEM ALAPJÁN ÁLLAPÍTJÁK MEG, AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ NAPJA AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐ NAP.
Megjegyzés:FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából) : AKTÍV KORÚ: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy. FOGYASZTÁSI EGYSÉG a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma. AZ ARÁNYSZÁMOK: a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 1,2; b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8; d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, f) az a) és b) alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. EGYEDÜLÁLLÓ: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. CSALÁD az egy lakásban (vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben) együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező ALÁBBI KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK KÖZÖSSÉGE: a) a HÁZASTÁRS , az ÉLETTÁRS, b) a HÚSZÉVESNÉL FIATALABB önálló keresettel nem rendelkező; a HUSZONHÁROMÉVESNÉL FIATALABB, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a HUSZONÖTÉVESNÉL FIATALABB, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató VÉR SZERINTI GYERMEK, ÖRÖKBE FOGADOTT GYERMEK, MOSTOHAGYERMEK ÉS A Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével A NEVELT GYERMEK c) KORHATÁRRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL A TARTÓSAN BETEG, AZ AUTISTA, ILLETVE A TESTI, ÉRZÉKSZERVI, ÉRTELMI VAGY BESZÉDFOGYATÉKOS VÉR SZERINTI, ÖRÖKBE FOGADOTT, MOSTOHA-, ILLETVE NEVELT GYERMEK, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), d) A 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT GYERMEK VONATKOZÁSÁBAN a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) és c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő testvér; VAGYON : az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog amelynek a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015-ben 28.500 Ft) a harmincszorosát ( jelenleg: 855.000 Ft), vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (jelenleg: 2.280.000 Ft) meghaladja, azzal, hogy jelen ellátás jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGRA TEKINTETTEL FENNTARTOTT A GÉPJÁRMŰ, HA: a) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak, vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet rendeltetésszerűen személyszállításra használják, vagy b) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint egyéb fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet szerzési támogatás felhasználásával vásárolták. FONTOS! A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy személygépjárművet lehet a fentiek szerint súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműnek tekinteni. A lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni. A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értékének meghatározására az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése rendelkezik.) VÉDELEMBE VÉTEL: ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A települési önkormányzat jegyzője védelembe veheti továbbá a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút.
Jogorvoslat:Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG ELBÍRÁLÁSA JEGYZŐI HATÁSKÖR. Az ügyfél jogorvoslati kérelemmel a szociális hatósághoz fordulhat. A fellebbezést azonban annál a hatóságnál kell előterjeszteni - a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL - amely a megtámadott döntést hozta. BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATRA csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított HARMINC NAPON BELÜL jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.
Adatfrissítés dátuma: 2015.01.08.

HTML fájl generálva: 2015.01.08. 11:20


eXTReMe Tracker