Az adatbázis és a weboldal üzemeltetője a KézenFogva Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
e-mail: info@kezenfogva.hu
honlap: www.kezenfogva.hu

A keresett adatok az alábbiakban olvashatók:

Súlyosan fogyatékos személyek részére - FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

Joghely:Az 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §-a, 29/A § (1) bekezdése , és a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet. A Kormány 348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről.
Az ellátás típusa:Pénzbeli
Az ellátás jövedelmi helyzettől független.
Leírás:A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. FONTOS! A fogyatékossági támogatás az 1993. évi III. törvényben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság szempontjából nem számít jövedelemnek. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGÉT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYNEK A NYUGELLÁTÁSOK ÉVENKÉNTI RENDSZERES EMELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI SZERINT, AZZAL MEGEGYEZŐ MÉRTÉKBEN EMELNI KELL, AZ ÚJONNAN MEGÁLLAPÍTÁSRA KERÜLŐ FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST PEDIG UGYANILYEN EMELT ÖSSZEGBEN KELL MEGÁLLAPÍTANI. 2015. 01.01-től az emelés mértéke 1,8 %-os. A támogatás mértéke a fogyatékosság jellegétől és az önkiszolgálási képesség hiányától függően jelenleg: a) 20.327 Ft/hó b) 25.018 Ft/hó. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN ( valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre, és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a fogyatékossági támogatásban részesülő személy. A HELYI KÖZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KÍSÉRŐJE IS JOGOSULT KEDVEZMÉNYRE AZ ALÁBBIAK SZERINT : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt.
Az ellátásra jogosultak: Vak személy, Súlyosan fogyatékos személy, Autista személy, Halmozottan fogyatékos személy
A jogosultság feltétele:FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SÚLYOSAN FOGYATÉKOS, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert SZEMÉLY JOGOSULT, AKI: a) LÁTÁSI FOGYATÉKOS ( segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes ) b) HALLÁSI FOGYATÉKOS ( hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad) c) ÉRTELMI FOGYATÉKOS ( értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű) d) állapota a SZEMÉLYISÉG EGÉSZÉT ÉRINTŐ FEJLŐDÉS ÁTHATÓ ZAVARA MIATT az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, e) MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS ( a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható) f) HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS (az a)-e) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van, vagy hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van), g) állapota KROMOSZÓMA-RENDELLENESSÉG miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, ÉS ÁLLAPOTA TARTÓSAN VAGY VÉGLEGESEN FENNÁLL, TOVÁBBÁ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE NEM KÉPES VAGY MÁSOK ÁLLANDÓ SEGÍTSÉGÉRE SZORUL. A súlyosan fogyatékos állapot megállapításának kérdésében szakhatóságként az orvosszakértői szerv jár el. A súlyosan fogyatékos állapot fennállását – ha a szakhatósági állásfoglalás eltérően nem rendelkezik – öt évenként az orvosszakértői szerv felülvizsgálja. FONTOS ! A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ LÁTÁSI FOGYATÉKOS SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a vakok személyi járadékára való jogosultságáról lemond. ( részleten lásd az ellátás ismertetésénél ). A MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságáról lemond. Az illetékes igazgatóság a kérelmező bejelentése, nyilatkozata alapján – a súlyos fogyatékosság fennállása esetén – intézkedik a magasabb összegű családi pótlék folyósításának megszüntetéséről. A súlyos fogyatékosság fennállása esetén a fogyatékossági támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításának és a magasabb összegű családi pótlék megszüntetésének időpontja közötti időtartamra a két ellátás közötti különbözet összegét egy összegben kell kifizetni a kérelmező számára. A különbözet kiutalására a fogyatékossági támogatás folyósításának megkezdésével egyidejűleg kerül sor.
Folyósítás:HA A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT JOGERŐSEN MEGÁLLAPÍTJÁK, AZ A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁTÓL ESEDÉKES. A bentlakásos intézményben lakó súlyosan fogyatékos cselekvőképtelen személy ellátását az intézmény vezetőjének kell folyósítani. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ ILLETVE ANNAK GONDNOKA KÖTELES A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT ÉRINTŐ LÉNYEGES TÉNYEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL 15 NAPON BELÜL ÉRTESÍTENI A KINCSTÁRAT. A LAKÓHELY VÁLTOZÁSA ESETÉN az ellátást folyósító Igazgatóság - az ügyben keletkezett iratoknak a jogosult új lakóhelye szerinti Igazgatósághoz történő egyidejű áttételével - a támogatás folyósítását megszünteti. A jogosult új lakóhelye szerint illetékes Igazgatóság a fogyatékossági támogatást az előző lakóhely szerinti folyósítás megszüntetését követő hónap első napjától folyósítja. HA A TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG A FOGYATÉKOS SZEMÉLY HALÁLA MIATT SZŰNIK MEG, az elhalálozás hónapjára járó támogatást a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül.
Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes a) Magyar Államkincstár ügyfélszolgálata b) Kormányablak
Az igény benyújtásának formája:A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás KÉRELEMRE INDUL, mely legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amikor az igénylő a tizennyolcadik életévét betölti. A kérelmet a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, a Magyar Államkincstár által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni a Magyar Államkincstár kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél vagy a kormányablaknál. A nyomtatvány letölthető az államkincstár honlapjáról. (http://www.allamkincstar.gov.hu ) FONTOS: Ügyfélkapu létesítése nélkül e-ügyintézést folytatni nem lehet ! A fogyatékossági támogatást igénylő személynek a természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy az arról készült másolat csatolásával igazolnia kell. A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ MELLÉKELNI KELL az igénylő háziorvosa, bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt. Amennyiben az igénylő nem rendelkezik a minősítéséhez szükséges iratokkal, a súlyos fogyatékosság minősítésének előkészítése érdekében a háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok elvégeztetéséről. ( Ha a kérelmező már rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatala szakértői bizottságának a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalásával, vagy szakvéleményével, akkor a kérelemhez értelemszerűen azt kell csatolni). Az Igazgatóság a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció megküldésével megkeresi a szakértői bizottságot a) a súlyos fogyatékosság fennállása, b) az önkiszolgálási képesség, c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége, d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja kérdésében - szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. Ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a szakhatósági állásfoglalás kialakítására, a szakértői bizottság a kérelmezőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetve vizsgálat céljából felhívhatja a szakértői bizottság előtti személyes megjelenésre is. Ha a kérelmező személyes vizsgálata szükséges, a szakértői bizottság a vizsgálatot - a háziorvos javaslatától függően - a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási helyén (bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező esetén az intézményben) vagy szakértői bizottság telephelyén végzi el.
Megjegyzés:FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ( A fogyatékossági támogatásra való jogosultság szempontjából) FOGYATÉKOS SZEMÉLY: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja; ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE AZ A SZEMÉLY NEM KÉPES, aki a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen AZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGE ANNAK A SZEMÉLYNEK HIÁNYZIK, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül - a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem - közlekedni
Jogorvoslat:Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével, vagy a határozathozatal mellőzése esetén intézkedésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől, illetve az intézkedésről való tudomásszerzéstől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet.
Adatfrissítés dátuma: 2015.01.08.

HTML fájl generálva: 2015.03.20. 12:26


eXTReMe Tracker