Az adatbázis és a weboldal üzemeltetője a KézenFogva Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
e-mail: info@kezenfogva.hu
honlap: www.kezenfogva.hu

A keresett adatok az alábbiakban olvashatók:

Egészségkárosodottak nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásai - VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA

Joghely:A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29/A. § (2) bekezdése. A Kormány 348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről.
Az ellátás típusa:Pénzbeli
Az ellátás jövedelmi helyzettől független.
Leírás:KIFUTÓ" ELLÁTÁS. 2001. JÚLIUS 1.-TŐL NINCS ÚJ MEGÁLLAPÍTÁS. A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁT 2014. JANUÁR 1-JÉTŐL A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYNEK A NYUGELLÁTÁSOK ÉVENKÉNTI RENDSZERES EMELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI SZERINT, AZZAL MEGEGYEZŐ MÉRTÉKBEN EMELNI KELL. ( Az emelés mértéke 2015.01.01-től 1,8 %-os.) AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MELLETT KERESŐTEVÉKENYSÉG - KERESETI KORLÁT NÉLKÜL - FOLYTATHATÓ. A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSIT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre , és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a vakok személyi járadékában részesülő személy. A HELYI KÖZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %. A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KISÉRŐJE IS JOGOSULT KEDVEZMÉNYRE AZ ALÁBBIAK SZERINT : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt. A kedvezmény igénybevételéhez a kifizetőhely igazolása szükséges.
A jogosultság feltétele:A JÁRADÉKBAN RÉSZESÍTETT SZEMÉLY KÖTELES A LAKCÍMÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁST, ILLETŐLEG A JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉT ELŐIDÉZŐ OKOT A KORMÁNYHIVATALNAK 15 NAPON BELÜL BEJELENTENI. A járadék folyósításának megszüntetése a kormányhivatal hatáskörébe tartozik. A határozatban fel kell tüntetni a megszüntetés időpontját. Ha a járadékban részesített vak személy nem jelenti be a körülményeiben bekövetkezett olyan változást, amely a járadék folyósításának megszüntetését idézheti elő, őt a jogtalanul felvett járadék visszafizetésére kötelezi.
Folyósítás:A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁT A KORMÁNYHIVATAL HAVONTA UTÓLAG, A TÁRGYHÓNAPOT KÖVETŐ HÓNAP 5. NAPJÁIG VÁLTOZATLAN FELTÉTELEKKEL FOLYÓSÍTJA.
Az igény benyújtásának formája:
Megjegyzés:AKI VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜL, AZ FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN CSAK AKKOR RÉSZESÜLHET, HA LEMOND A JÁRADÉKRÓL. a) Ha a vakok személyi járadékában részesülő látási fogyatékos személy fogyatékossági támogatásra tart igényt és ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁT NEM KÉRI - a fogyatékossági támogatás a vakok személyi járadékának megszüntetését követően 20.327 Ft/hó összegben illeti meg. b) Amennyiben a vizsgálatot kéri, és ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGÉNEK HIÁNYÁT MEGÁLLAPÍTJÁK, részére 25.018 Ft/hó összegű fogyatékossági támogatás kerül megállapításra. AZ a) PONTBAN MEGJELÖLT ESETBEN A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEMHEZ a háziorvos által kiállított orvosi beutalót, valamint orvosi dokumentációt mellékelni nem kell. A b) PONTBAN MEGJELÖLT ESETBEN A KÉRELEMHEZ -– a természetes személyazonosító adatok igazolására szolgáló irat másolatán túl – kizárólag a háziorvos által kiállított orvosi beutalót kell mellékelni. A KORMÁNYHIVATAL AZ a) PONTBAN MEGJEJÖLT ESETBEN A SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATA NÉLKÜL ÁLLAPÍTJA MEG A KÉRELMEZŐ TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT. A B) PONT SZERINTI ESETBEN A KÉRELMEZŐ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGÉT SZAKKÉRDÉSKÉNT VIZSGÁLJA. Ha a rendelkezésre álló orvosi beutaló nem alkalmas az önkiszolgálási képesség minősítésére és a kérelmező személyes vizsgálata szükséges, a kormányhivatal a vizsgálatot a háziorvosi beutalóban javasolt helyen végzi el. AZ ALACSONYABB ÖSSZEGŰ FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS A KÉRELMEZŐT A KÉRELEM BENYÚJTÁSA HÓNAPJÁNAK ELSŐ NAPJÁTÓL ILLETI MEG. A fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításának és a vakok személyi járadéka megszüntetésének időpontja közötti időtartamra a két ellátás közötti különbözet összegét egy összegben kell kifizetni a kérelmező számára. a fogyatékossági támogatás folyósításának megkezdésével egyidejűleg .) AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ KÉRELME ALAPJÁN SZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGÉNEK HIÁNYÁT ÁLLAPÍTJA MEG A KORMÁNYHIVATAL, A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT MAGASABB ÖSSZEGRE KELL MÓDOSÍTANI. Ebben az esetben a magasabb összeg a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg: fogyatékossági támogatás alacsonyabb és magasabb mértéke közötti különbözetet egy összegben kell kifizetni a kérelmező számára, a magasabb összeg folyósításának megkezdésével egyidejűleg.
Adatfrissítés dátuma: 2015.05.13.

HTML fájl generálva: 2015.09.08. 11:57


eXTReMe Tracker